skip to content

Meten van werkprestatie bij individuele werknemers

METEN VAN WERKPRESTATIE BIJ INDIVIDUELE WERKNEMERS

Optimale werkprestatie is in het bedrijfsleven een kerngegeven en van groot belang voor het concurrentievermogen van de BV Nederland. Bedrijven zijn meer en meer op zoek naar manieren om de werkprestatie van werknemers te optimaliseren. Talloze interventies lijken interessant, maar het zicht op de effectiviteit ervan is moeilijk te verkrijgen omdat werkprestatie een moeilijk meetbaar concept is. Tot dusver bestaat er geen geschikt meetinstrument om werkprestatie in een algemene, overwegend gezonde, werknemerspopulatie te meten. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een generiek meetinstrument dat de individuele werkprestatie van werknemers meet en gemakkelijk in diverse trials en beroepsgroepenbranches kan worden ingezet.

PERIODE
December 2009 – December 2013

FINANCIERING
Body@Work, Onderzoekscentrum Bewegen, Arbeid en Gezondheid, TNO-VU/VUmc, TNO-VU Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, Nederland

ONDERZOEKERS
Drs. L. Koopmans 1,2,3
Dr. C.M. Bernaards 1,2
Dr. V.H. Hildebrandt 1,2
Prof. dr. H.C.W. de Vet 3
Prof. dr. A. van der Beek 2,3

1 TNO Kwaliteit van Leven, Afdeling Bewegen en Gezondheid, Leiden, Nederland
2 Body@Work, Onderzoekscentrum Bewegen, Arbied en Gezondheid, TNO-VU Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, Nederland
3 EMGO+, Afdeling Sociale Geneeskunde, VU Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, Nederland

ACHTERGROND
Optimale werkprestatie is in het bedrijfsleven een kerngegeven en van groot belang voor het concurrentievermogen van de BV Nederland. Bedrijven gaan steeds meer op zoek naar manieren om de werkprestatie van werknemers te optimaliseren. Talloze interventies lijken interessant, maar het zicht op de effectiviteit ervan is moeilijk te verkrijgen omdat werkprestatie een moeilijk meetbaar concept is. Het is lastig een goede maatstaf te vinden voor het presteren van individuele medewerkers, omdat de werkzaamheden van medewerkers en de organisatiedoelstellingen van bedrijven sterk uiteenlopen. Binnen Body@Work worden vele trials uitgevoerd, ook in de werksetting, waarbij werkprestatie veelal een gewenste uitkomstmaat is. Met het incorporeren van deze uitkomstmaat kan immers beter zicht worden verkregen op de waarde van allerlei interventies voor het bedrijfsleven.

Momenteel bestaat er geen geschikt meetinstrument om werkprestatie in een algemene, overwegend gezonde, werknemerspopulatie te meten. Hierdoor kunnen interventies met het doel om werkprestatie van werknemers te verhogen, niet goed geëvalueerd worden. Deze werkprestaties zijn van groot belang om de (bedrijfs)economische effecten van genoemde interventies in kaart te kunnen brengen.

Bestaande vragenlijsten zijn onvoldoende geschikt om werkprestatie bij individuele werknemers te meten, omdat deze zich meestal beperken tot het meten van verminderde werkprestatie als gevolg van ziekte (presenteïsme). Vragenlijsten die zich wel op de algemene werknemers populatie richten, zijn onvoldoende gevoelig voor individuele veranderingen, bevatten veel samengestelde vragen en zijn lastig te vertalen naar productiviteitsverliezen uitgedrukt in geld.

DOEL
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een generieke vragenlijst dat de individuele werkprestatie van werknemers meet. Deze te ontwikkelen vragenlijst dient inzetbaar te zijn in studies naar kosten-effectiviteit en kosten-baten onder grote groepen werknemers, en uitkomsten te genereren die begrijpelijk en praktisch bruikbaar zijn voor het bedrijfsleven.

METHODEN
Een systematische literatuur studie zal een overzicht geven van bestaande vragenlijsten naar werkprestatie. Hierbij zullen zowel de theoretische achtergrond als de psycho- en klinimetrische kenmerken van de vragenlijsten aan bod komen. Aan de hand van de literatuur studie en een Delphi studie zal een vragenlijst met potentiële items samengesteld worden. Deze pilot vragenlijst zal in bestaand RCT/cohort onderzoek onder werknemers worden ingezet. Vervolgens zullen de concepten in de vragenlijst bepaald worden en zullen items uitgeselecteerd en gegroepeerd worden. Tot slot zullen de betrouwbaarheid, validiteit en gevoeligheid van de vragenlijst en het vermogen om kosten-effectiviteit te bepalen onderzocht worden.

RESULTATEN
Op dit moment zijn nog geen resultaten beschikbaar.

Linda Koopmans
Meer informatie:
E-mail: linda.koopmans@tno.nl
Tel: +31 88 866 2825